බාගත

බාගත

  • මිලිමීටර් 800 පීපී මෙල්ට් නොකැඩූ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන මාර්ගය
  • 1600mm පීපී මෙල්ට් පිඹින ලද නොකැඩූ රෙදිපිළි නිෂ්පාදන මාර්ගය
  • ස්වයංක්‍රීය ඕල් ඉන් වන් පිටත කන්-ලූප් ෆේස් මාස්ක් සෑදීමේ යන්ත්‍රය
  • කුසලාන ආවරණ යන්ත්‍රය
  • සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය ෆෝල්ඩින් මාස්ක් නිෂ්පාදන රේඛාව
  • සම්පුර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය එක සිට දෙක දක්වා පැතලි වෙස් සෑදීමේ යන්ත්‍රය
  • අධිවේගී නැමීමේ ආවරණ සාදන යන්ත්‍රය