සමාගම් පුවත්

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    COVID-19 පැතිරීමෙන් ඔබව ආරක්ෂා කර ගන්න

    සරල පූර්වෝපායන් කිහිපයක් අනුගමනය කිරීමෙන් ඔබට ආසාදනය වීමේ හෝ COVID-19 පැතිරීමේ අවදානම අඩු කර ගත හැකිය: ඇල්කොහොල් මත පදනම් වූ අත් රබර් භාවිතයෙන් ඔබේ දෑත් නිතිපතා හා හොඳින් පිරිසිදු කරන්න හෝ සබන් හා වතුරෙන් සෝදා හරින්න. මන්ද? ඔබේ දෑත් සබන් හා වතුරෙන් සේදීම හෝ මත්පැන් මත පදනම් වූ අත් රබර් භාවිතා කිරීමෙන් වෛරූ මිය යයි ...
    වැඩිදුර කියවන්න